Aforisma

Patricie Holečková è nata nel 1950 a Martin in Slovacchia, ha studiato All'Accademia di Belle Arti a Cracovia e attualmente vive nella Repubblica Ceca dal 1982.

I suoi primi aforismi sono apparsi nel 1976 su giornali e riviste. Nel 2004 una selezione di suoi aforismi è apparsa nell'antologia dell'aforisma ceco Nezabolí jazyk od dobrého slova curata da Miroslav Huptych e Jiří Žáček. Nel 2005 ha pubblicato la sua prima raccolta di aforismi intitolata Aforismy e nel 2009 una seconda raccolta dal titolo Bez zbytečných slov. Patricie Holečková è anche autrice di epigrammi e nel 2006 ha vinto il premio letterario "Epigram 2006 k výročí Karla Havlíčka Borovského". 

 

L’aforisma è un pensiero divertente fino al momento in cui lo comprendiamo.

Aforismus je vtipná myšlenka, ale jen do chvíle, než ji pochopíme.

**

Prerogativa dell’aforisma è che se non arricchisce il lettore, almeno non gli ruba del tempo.

Předností aforismu je, že pokud čtenáře neobohatí, alespoň ho neokrade o čas.

**

La scoperta è la risposta a una domanda che non è ancora stata posta.

Objev je odpověď na otázku, která ještě nebyla položena.

**

Nella lotta per la libertà gli oppressi hanno spesso conquistato solo una maggiore libertà per i propri oppressori.

V boji za svobodu utlačovaní často vybojovali pouze větší svobodu pro své utlačovatele.

**

Il socialismo è stato un viaggio all’inferno. Ci ha riportati di nuovo al capitalismo.

Socialismus byl cestou do pekel. Přivedl nás zpátky ke kapitalismu.

**

Gli amici ci istruiscono, i nemici ci insegnano.

Přátelé nás poučují, nepřátelé učí.

**

L’errore più grande è considerare gli amici alleati e gli alleati amici.

Největším omylem je považovat přátele za spojence a spojence za přátele.

**

È bene condividere con gli amici solo ciò che non si può dividere.

S přáteli je dobré sdílet pouze to, co nelze dělit.

**

Aggiungendo miglioriamo, togliendo ci perfezioniamo.

Přidáváním vylepšujeme, ubíráním zdokonalujeme.

**

Se ognuno ricevesse solo tanto quanto dà, non ci sarebbero ricchi. Se ognuno desse all’altro tanto quanto riceve, non ci sarebbero poveri.

Kdyby každý dostával jen tolik, kolik sám dává, nebylo by bohatých. Kdyby každý dával druhým tolik, kolik dostává, nebylo by chudých.

**

Per esperienza sappiamo che i politici alla fine si mettono sempre d’accordo – contro cittadini.

Ze zkušeností víme, že politici se nakonec vždycky spolu domluví – na občany.

**

La paura della morte deriva piuttosto dal fatto che ce la immaginiamo troppo viva.

Strach ze smrti pochází nejspíš z toho, že si ji představujeme příliš živě.

**

Se agiamo secondo la nostra coscienza, risvegliamo la coscienza anche negli altri.

Konáme-li podle svého svědomí, probouzíme svědomí i v druhých.

**

C’è più bellezza nel bene, che bene nella bellezza.

Víc krásy je v dobru, než je dobra v kráse.

**

Ogni inizio è difficile. Nemmeno a Dio l’uomo è riuscito subito al primo tentativo.

Každý začátek je těžký. Ani Bohu se člověk nepovedl hned na první pokus.

**

Quando raggiungiamo l’apice, abbiamo già metà strada alle spalle.

Když dosáhneme vrcholu, máme už polovinu cesty za sebou.

**

Chi vuole raggiungere l’impossibile, deve rinunciare a tutto il possibile.

Kdo chce dosáhnout nemožné, musí se vzdát všeho možného.

**

Jen ti, kdo myslí na budoucnost, tvoří historii.

Solo chi pensa al futuro fa la storia.

**

Il male è indistruttibile perché sopravvive sempre nei suoi persecutori.

Zlo je nezničitelné, protože přežije vždy ve svých pronásledovatelích.

**

L’errore è il passo sbagliato nella direzione giusta; lo sbaglio è il passo giusto nella direzione sbagliata.

Chyba je nesprávný krok správným směrem; omyl je správný krok nesprávným směrem.

**

La stupidaggine è ciò che è più facile ideare piuttosto che comprendere.

Hloupost je to, co je snadnější vymyslet než pochopit.

**

L’uomo è limitato dal confine del proprio massimo che non può superare e del proprio minimo che non dovrebbe superare.

Člověk je vymezen hranicemi svého maxima, které překročit nemůže, a minima, které by překročit neměl.

**

Il male che ci ferisce di più è quello che è in noi.

Nejvíce nám ubližuje zlo, které je v nás.

**

Gli ideali ci aiutano a trovare lo scopo della vita e ci impediscono di raggiungerlo.

Ideály nám pomáhají najít v životě cíl, a brání v jeho dosažení.

**

Non ha senso lamentarsi di ciò che non possiamo cambiare. Non ha senso lamentarsi di ciò che possiamo cambiare.

Nemá smysl naříkat nad tím, co nemůžeme změnit. Nemá smysl naříkat nad tím, co můžeme změnit.

**

Il matrimonio è il tentativo di due persone di percorrere una strada comune – ognuno nella direzione opposta.

Manželství je pokus dvou lidí jít společnou cestou - každý jinam.

**

Anche i problemi più grandi si potrebbero risolvere se ciò non ci fosse impedito dalla massa di quelli piccoli.

I ty největší problémy by se daly vyřešit, kdyby nám v tom nepřekážela hromada malých.

**

Si impara meglio dagli errori commessi su nostro consiglio.

Nejlépe se učí na chybách těch, kteří se řídí našimi radami.

**

Ogni generazione può creare il progresso ritirandosi al momento giusto.

Každá generace se může o pokrok zasloužit tím, že v pravý čas odstoupí.

**

L’amore scioglie le ali. E lega le mani.

Láska rozvazuje křídla. A svazuje ruce.

**

L’amore è l’unica malattia che si trasmette con lo sguardo.

Láska je jediná nemoc, která se přenáší pohledem.

**

Il peso più grande che portiamo sulle spalle per tutta la vita è la nostra testa.

Nejtěžší břemeno, které máme celý život na krku, je vlastní hlava.

**

Desiderate il cambiamento? Cambiate.

Toužíte po změně? Změňte se.

**

Non riusciamo a tollerare alcune persone a causa dei loro difetti, altre a causa delle loro qualità.

Některé lidi nemůžeme vystát kvůli jejich nedostatkům, jiné kvůli jejich přednostem.

**

Se Dio non avesse il monopolio, non potrebbe permettersi di creare tali schifezze.

Kdyby bůh neměl monopolní postavení, nemohl by si dovolit vyrábět takové zmetky. 

**

Con la ripetizione il cretino impara e l’intelligente si rincretinisce.

Opakováním se blbec učí a chytrý blbne.

**

Grazie al fatto che non ci ascoltiamo, abbiamo sempre qualcosa da dirci.

Díky tomu, že se neposloucháme, máme si pořád co říci.

**

Nel bene sono più evidenti i difetti, nel male - le qualità.

Na dobrém jsou lépe vidět nedostatky, na špatném – přednosti.

**

La vita è solo un gioco. Finché vinci.

Život je jen hra. Dokud vyhráváš.

**

Chi non ha ideali, idealizza tutto ciò che ha.

Kdo nemá ideály, idealizuje si to, co má.

**

Tante dichiarazioni sagge passano inosservate perché sono pronunciate da idioti!

Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli pitomci!

**

Preferisco i pensieri vivi dei morti ai pensieri morti dei vivi.

Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých

**

I geni non sono mai abbastanza apprezzati. Lo sappiamo per esperienza.

Géniové jsou vždy nedoceněni. To známe všichni z vlastní zkušenosti.

**

Colui che ottiene il controllo degli altri, perde facilmente il controllo di se stesso.

Kdo získá moc nad druhými, snadno ztratí moc nad sebou.

**

Il cittadino modello commette quei reati che restano impuniti.

Bezúhonný občan se dopouští pouze zločinů, které jsou beztrestné.

**

La felicità si moltiplica per divisione.

Štěstí se násobí dělením.

**

La verità fa male, anche quando non provoca danni, la bugia fa danni anche quando non fa male.

Pravda bolí, i když neubližuje, lež ubližuje, i když nebolí.

**

Purtroppo si può vietare alla gente di parlare di qualsiasi cosa, ma non di nulla.

Bohužel, lidem lze zakázat mluvit o všem, nikoli však o ničem.

**

Spesso una delle ragioni del pessimismo è l'ottimismo degli altri.

Důvodem k pesimismu je často optimismus druhých.

**

Chi cerca applausi, deve inchinarsi.

Kdo touží po potlesku, musí se klanět.

**

Alcune persone hanno così tanta stima di se stesse, che non possono neanche essere lusingate.

Někteří lidé mají tak vysoké sebevědomí, že jim není možné ani polichotit.

**

La paura di noi stessi ci rende codardi, la paura degli altri - eroi.

Strach o sebe z nás dělá zbabělce, strach o druhé – hrdiny.

**

E' brutto, quando l'unico argomento della maggioranza è la maggioranza.

Je špatné, když jediným argumentem většiny je většina.

**

E' facile trasformare una mano vuota in un pugno.

Prázdná hrst se snadno změní v pěst.

**

Le donne brutte soffrono quando sono giovani, le belle - quando invecchiano.

Nehezké ženy trpí, dokud jsou mladé, krásné - až zestárnou.

**

La fede va oltre la ragione, ma non la sostituisce.

Víra má přesahovat rozum, nikoli ho nahrazovat.

**

Non lamentarti dell'ingiustizia. La giustizia potrebbe essere molto peggio.


Nestěžujme si na nespravedlnost. Spravedlnost by mohla být mnohem horší.

 

**

Se il problema ha una sola soluzione, è irrisolvibile.

Má-li problém jen jediné řešení, je neřešitelný.

**

Il più grande desiderio è sempre l'ultimo.

Největší přání je vždy to poslední.

**

L'unica verità che si può trovare, è la verità su se stessi.

Jediná pravda, kterou lze najít, je pravda o sobě.

**

L'idealista per raggiungere il suo obiettivo è disposto a sacrificare qualsiasi cosa, il pragmatico - chiunque.
Idealista je ochoten k dosažení svého cíle obětovat cokoli, pragmatik - kohokoli.

**

Il carattere è ciò che resiste all'educazione.

Charakter je to, co odolává výchově.

**

Il filosofo ritiene che la verità non esiste, il politico - che non è necessaria.

Filozof je přesvědčen, že pravda neexistuje, politik – že není potřeba.

**

Il disonesto deve prestare attenzione a ciò che dice, l'onesto, a ciò che pensa.

Neupřímný člověk si musí dávat pozor na to, co říká, upřímný na to, co si myslí.

**

La verità è ciò che resta a corto di bugie.

Pravda je to, co zbude, až dojdou lži.

**

Il romanzo è buono quando non c'è niente da aggiungere, l'aforisma quando non c'è niente da togliere.

Román je dobrý, když není co dodat, aforismus když není co ubrat.

**

Nessuno sforzo è vano. Vano è solo ciò che non richiede sforzo.

Žádné úsilí není marné. Marné je pouze to, co nevyžaduje žádné úsilí.

 

Nessuno sforzo è vano. Vano è solo ciò che non richiede sforzo.

 

Přeložila Eleonora Tondon

 Eleonora Tondon, traduttrice dalla lingua ceca e slovacca alla lingua italiana, socio aggregato di AITI FVG e socio di JTP (Jednota tlumocniku a prekladatelu) e segretaria del Circolo culturale ceco di Udine (www.circoloculturalececo.it). 

 

Zpět