Aphorismen

Patricie Holečková (geboren 21. Dezember 1950) – tschechische Aphoristin. In der Slowakei geboren, studierte sie in den Jahren 1969-1974 an der Kunstakademie in Krakau und lebt seit 1982 in der Tschechischen Republik.
Ihre erste Publikation erschien in der Anthologie des Tschechischen Aphorismus „Nezabolí jazyk od dobrého slova“ („Die Zunge wird vom guten Worte nicht weh tun“, Knižní klub, 2004) und im Jahr 2005 erschien bei dem Verlag Ortis ihre erste Sammlung mit dem Namen „Aforismy“ („Aphorismen“).  Dieses Jahr sollte ihr weiteres Aphorismen-Buch „
Bez zbytečných slov“ („Ohne überflüssige Worte“) erscheinen.

 

 

Ein Blödsinn ist das, was einfacher ist auszudenken, als zu verstehen. (Hloupost je to, co je snadnější vymyslet než pochopit.)

 

Jahre entscheiden nicht. Sekunden entscheiden. (Léta nerozhodují. Rozhodují vteřiny.)

 

Wer keine Ideale hat, idealisiert sich das, was er hat. (Kdo nemá ideály, idealizuje si to, co má.)

 

Benutze Gefühl mit Verstand und Verstand mit Gefühl. (Používejme cit s rozumem a rozum s citem.)

 

Einen Ausgangspunkt findet nicht der, der bleiben will. (Východisko nenajde, kdo chce zůstat.)

 

Einige Menschen haben ein so hohes Selbstvertrauen, dass es nicht möglich ist, ihnen zu schmeicheln. (Někteří lidé mají tak vysoké sebevědomí, že jim není možné ani polichotit).

 

Der Mensch will nur eins – alles! (Člověk chce jenom jedno - všechno!)

 

Für was man heute nicht genügend Mut hat, für das wird man morgen nicht genügend Kraft haben. (K čemu nemáme dnes dost odvahy, k tomu zítra nebudeme mít dost sil.)

 

Liebe auf den ersten Blick ist oftmals nur auf den ersten Blick Liebe. (Láska na první pohled je často jen na první pohled láskou.)

 

Wie viele weise Gedanken blieben unbemerkt, nur weil sie von Dummköpfen gesagt wurden!  (Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli pitomci!)

 

Man schmeichelt sich selbst am meisten, wenn man annimmt, dass man mehr Wert auf Aufrichtigkeit, als auf Schmeicheleien legt. (Nejvíce si sami lichotíme, když se domníváme, že si upřímnosti ceníme víc, než lichocení.)

 

Sehnst Du Dich nach Veränderung? Verändere Dich! (Toužíte po změně? Změňte se!)

 

In der Not erkennt man sich selbst. (V nouzi poznáš sám sebe.)

 

Wo ist der Unterschied, ob man vor Liebe aufgegessen, oder vor Hass zerfressen wird? (Jaký je v tom rozdíl, zda vás z lásky snědí, nebo z nenávisti sežerou?!)

 

Das wohl schwerste von allem ist, den fremden Egoismus vom eigenen zu unterscheiden. (Snad nejtěžší ze všeho je rozlišit cizí egoismus od vlastního.)

 

Inspiration fällt nicht vom Himmel. Sie muss dort geholt werden. (Inspirace nepadá z nebe. Musíme si tam za ní dojít.)

 

Je mehr man weiß, desto mehr verliert man den Begriff dafür, was wichtig ist. (Čím víc víme, tím více ztrácíme pojem o tom, co je důležité.)

 

Ich bevorzuge lebendige Gedanken von Toten vor toten Gedanken Lebendiger. (Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých.)

 

Dank dessen, dass man einander nicht zuhört, hat man einander stets was zu sagen. (Díky tomu, že se neposloucháme, máme si pořád co říci.)

 

Man verachtet am meisten diejenigen, die man aufgehört hat zu bewundern. (Lidé nejvíce pohrdají těmi, které přestali obdivovat.)

 

Wiederholung lehrt den Dummen und verblödet den Gescheiten. (Opakováním se blbec učí a chytrý blbne.)

 

Das, was man auf einer kleinen Lüge aufbaut, ist eine große Lüge. (To, co postavíme na jedné malé lži, je jedna velká lež.)

 

Reden kann klug oder dumm sein, aber Schweigen ist immer gescheit. (Řeč může být moudrá nebo hloupá, ale mlčení je vždy chytré.)

 

Selbsterkennung führt immer zur Feststellung, dass man um nichts besser ist als die anderen. (Sebepoznání vede k zjištění, že nejsme o nic lepší než ti druzí.)

 

Glück ist jedes Mal etwas anderes. (Štěstí je pokaždé něco jiného.)

 

Mutig ist der, der es fertigbringt zu schweigen, wenn andere sprechen und spricht, wenn andere schweigen. (Statečný je ten, kdo dokáže mlčet, když mluví druzí a mluvit, když ostatní mlčí.)

 

Aller Anfang ist schwer. Selbst Gott ist der Mensch nicht auf Anhieb gelungen. (Každý začátek je těžký. Ani Bohu se člověk nepovedl hned na první pokus.)

 

Wer einen Fehler wiedergutmachen will,  sucht ihn bei sich selbst. (Kdo chce chybu napravit, hledá ji u sebe.)

 

Dummheit hat viele Gestalten. Lauter bekannte Gesichter! (Hloupost má mnoho podob.  Samé známé tváře!)

 

Zum Kampf gegen das Böse ist nicht Kraft nötig, sondern Mut. (K boji proti zlu není třeba síly, ale odvahy.)

 

Ohne Zahlung bedeutet nicht umsonst, sondern auf Schulden. (Bez placení neznamená zadarmo, ale na dluh.)

 

Genies werden immer unterschätzt. Das kennen wir alle aus eigener Erfahrung. (Géniové jsou vždy nedoceněni. To známe všichni z vlastní zkušenosti.)

 

Nichts ist einfach, wenn man versucht, es besser zu machen. (Nic není snadné, když to zkusíme dělat lépe.)

 

Das kleinere Böse dient dem größeren. (Menší zlo slouží většímu.)

 

Demjenigen, der eines Vorzüge zu schätzen weiß, verzeiht man gerne egal welche Fehler. (Tomu, kdo dovede ocenit naše přednosti, rádi odpustíme jakékoli nedostatky.)

 

Wer Macht über andere gewinnt, verliert leicht die Macht über sich selbst. (Kdo získá moc nad druhými, snadno ztratí moc nad sebou.)

 

Wer das Beste zum Schluss aufhebt, ist Optimist. (Kdo si nejlepší nechává na konec, je optimista.)

 

Wer sich auf seine eigenen Kräfte verlässt, dem wird von Gott geholfen; wer sich auf Gott verlässt, dem wird von Gott die Kraft gegeben, sich selbst zu helfen. (Kdo spoléhá na vlastní síly, tomu Bůh pomáhá; kdo spoléhá na Boha, tomu dává sílu, aby si pomohl sám.)

 

Glück wird durch Teilung multipliziert. (Štěstí se násobí dělením.)

 

Das Leben ist nur ein Spiel. Solange man am gewinnen ist. (Život je jen hra. Dokud vyhráváš.)

 

Diejenigen, die nicht vortäuschen, dass sie klüger sind, denken es von sich. (Ti, kdo nepředstírají, že jsou chytřejší, si to o sobě myslí.)

 

Manche Lieben enden mit Ehe, manche werden mit Ehe beendet. (Některé lásky končí manželstvím, některé manželstvím končí.)

 

Man bedauere niemanden, dem man helfen kann. (Nelitujte nikoho, komu můžete pomoci.)

 

Ein schweres Schicksal ist wie ein Pferd, das wir auf dem Rücken tragen. (Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech.)

 

Wahrheit tut weh, auch wenn sie nicht Leid antut, Lüge tut Leid an, auch wenn sie nicht weh tut. (Pravda bolí, i když neubližuje, lež ubližuje, i když nebolí.)

 

Wenn man den Höhepunkt erreicht hat, hat man bereits die Hälfte des Weges hinter sich. (Když dosáhneme vrcholu, máme už polovinu cesty za sebou.)

 

Freunde belehren einen,  Feinde lehren einen. (Přátelé nás poučují, nepřátelé učí.)

 

Man kann den Menschen verbieten über alles zu sprechen, aber leider nicht von nichts zu sprechen. (Bohužel, lidem lze zakázat mluvit o všem, nikoli však o ničem.)

 

Hinzufügen bessert aus, Wegnehmen vervollkommnet. (Přidáváním vylepšujeme, ubíráním zdokonalujeme.)

 

Glaube soll den Verstand überschreiten, aber nicht ersetzen. (Víra má přesahovat rozum, nikoli ho nahrazovat.)

 

Wenn man einen Ausgangspunkt findet, ist die Lösung innendrin. (Nenajdeme-li východisko, je řešení uvnitř.)

 

Bilden wir uns nicht ein, dass wir keine Einbildungen haben. (Nedělejme si iluze, že žádné nemáme.)

 

Ein großer Fehler ist, einen kleinen Fehler zu übersehen. (Velká chyba je přehlížet malou.)

 

Erst die Enttäuschung zeigt, wie groß eines Hoffnungen waren. (Teprve zklamání odhalí, jak velké byly naše naděje.

 

Mehr als vor Geistern habe ich Angst vor Geistlosigkeit. (Víc než z duchů mám strach z bezduchosti.)

 

Es ist schlecht, wenn das einzige Argument der Mehrheit die Mehrheit ist. (Je špatné, když jediným argumentem většiny je většina.)

 

Das allerschlechteste, was man für jemanden machen kann, ist, es für ihn zu machen. (Nejhorší co můžete pro někoho udělat, je udělat to za něj.)

 

Angst um sich macht aus einem einen Feigling, Angst um andere – einen Helden. (Strach o sebe z nás dělá zbabělce, strach o druhé – hrdiny.)

 

Das Allerschlimmste und das Allerbeste teilen oft dasselbe Schicksal. (Nejhorší a nejlepší často sdílejí společný osud.)

 

Das, dass es nie für etwas zu spät ist, erklärt man sich gerne so, dass für alles immer genügend Zeit ist. (To, že nikdy není pozdě, si rádi vysvětlujeme tak, že na všechno je vždycky dost času.)

 

Nichts ist der Weisheit ferner als ihre Vortäuschung. (Nic není moudrosti vzdálenější, než její předstírání.)

 

Die Realität ist nie so böse, wie sie aussieht. Sie ist immer viel schlimmer. (Skutečnost není nikdy tak zlá, jak vypadá. Je vždy mnohem horší.)

 

Alte Dogmen beseitigen leider nur neue Dogmen. (Bohužel, stará dogmata se překonávají jen novými.)

 

Wahrheit, die weh tut, heilt. (Pravda, která bolí, uzdravuje.)

 

Mehr als Gesundheit schätzt man Gesundung. (Víc než zdraví si ceníme uzdravení.)

 

Ein Dummkopf macht Dummheiten unbedacht, während ein gescheiter Mensch sie erst nach reifer Erwägung. (Hlupák dělá hlouposti neuváženě, kdežto rozumný člověk teprve po zralé úvaze.)

 

Jedes gesellschaftliche System, welches nicht auf Moral basiert, ist unmoralisch. (Každý společenský systém, který není založen na morálce, je nemorální.)

 

Wer sich selbst schmeichelt, merkt nicht, wenn ihm andere schmeicheln. (Kdo sám sobě lichotí, nepozná, když mu lichotí druzí.)

 

Junge Menschen machen sich Illusionen über die Zukunft, alte Menschen über die Vergangenheit. (Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti.)

 

Grund zu Pessimismus ist oft der Optimismus anderer. (Důvodem k pesimismu je často optimismus druhých.)

 

Schwache suchen Verbündete, Starke – Komplizen. (Slabí hledají spojence, silní - komplice.)

 

Dort, wo Kraft ist, ist auch Gewalt. (Tam, kde je síla, je i násilí.)

 

Schweigen kann nie wieder widerrufen werden. (Mlčení nelze už nikdy odvolat.)

 

Der Trost, dass es hätte auch schlimmer kommen können, verhindert oft, dass es besser wird. (Útěcha, že by mohlo být hůře, často brání tomu, aby bylo lépe.)

 

Gefühle sind schwerer zu zeigen, als vorzutäuschen. (City je obtížnější projevit, než předstírat.)

 

Eine leere Hand wird leicht zur Faust. (Prázdná hrst se snadno změní v pěst.)

 

Mit der Zeit löst sich jedes Problem von selbst. Es wird zum Faktum. (Časem se každý problém vyřeší sám. Stane se faktem.)

 

Nichts vereinigt Menschen so sehr, wie gemeinsame Schuld. (Nic tak lidi nesjednotí, jako společná vina.)

 

Ein Fanatiker liebt Wahrheit so sehr, dass er sie vergewaltigt. (Fanatik miluje pravdu tak, že ji znásilňuje.)

 

Abstieg ist die schnellste Phase der Entwicklung. (Úpadek je nejrychlejší fází vývoje.)

 

Erfahrung ist die Belehrung aus einer Situation, die sich nie wieder wiederholen wird. (Zkušenost je poučení ze situace, která se už nikdy nebude opakovat.)

 

Wir müssen viele Erfahrungen sammeln, damit wir begreifen, dass sie zu nichts taugen. (Musíme získat hodně zkušeností, abychom pochopili, že jsou k ničemu.)

 

Man verhält sich vernünftig, wenn man sich genauso dumm verhält, wie die anderen. (Člověk se chová rozumně, když se chová stejně hloupě, jako ostatní.)

 

Wer das letzte Wort hatte, muss den ersten Schritt tun. (Kdo měl poslední slovo, musí udělat první krok.)

 

 

 Aus dem Tschechischen von Hanna Schneiderová

 

Zpět